สัญญาณเรียกขาน
E24JPA เมื่อวันที่ 16/2/2558
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๔ (สงขลา)

ที่อยู่ ๘๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕
โทรศัพท์ : ๐ ๗๔๒๕ ๑๙๐๑ (งานตรวจสอบ)
: ๐ ๗๔๒๕ ๑๙๐๒ (งานอำนวยการ)
: ๐ ๗๔๒๕ ๑๙๐๓ (งานงานใบอนุญาต)
: ๐ ๗๔๒๕ ๑๙๐๔ (งานสารบรรณ)

โทรสาร : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๙๑
Email :
mtr_song@nbtc.go.th